ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας

Διευρυμένη δυνατότητα παραγωγής αναφορών σε μορφή excel. Εξαγωγή στατιστικών για προσωπικά ή μισθολογικά στοιχεία

Δημιουργία των λογιστικών άρθρων για την ορθή ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης

Αναλυτική κοστολόγηση με αναφορές που ταξινομούνται ανά εργαζόμενο, τμήμα εργασίας, ειδικότητα κλπ

Δημιουργία των αναγκαίων αρχείων τραπεζών για την κατάθεση των μισθών σε ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων

Δυνατότητα αποστολής ατομικής απόδειξης μισθοδοσίας με ηλεκτρονικό τρόπο στο προσωπικό email του εργαζομένου

Υπολογισμός εκκαθάρισης μισθοδοσίας των εργαζομένων που παραιτούνται ή απολύονται

Εκπόνηση προϋπολογισμού για την επόμενη χρήση σύμφωνα με τις υποθέσεις, παραμέτρους και ειδικά σενάρια που θα μας δοθούν

Προετοιμασία καταστάσεων υπολογισμού προβλέψεων για Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και Επίδομα αδείας και όποιας άλλης παροχής δίνεται στους εργαζόμενους