ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με την ενεργοποίηση του Π.Δ. 17/18-1-96(ΦΕΚ 11Α’) οποιαδήποτε επιχείρηση απασχολήσει έστω κι έναν εργαζόμενο έχει υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας. Συστήνουμε εταιρείες εξωτερικών συνεργατών ή σας παραπέμπουμε στο κατάλληλο φορέα Κ.Ε.Κ. για την πιστοποίηση εργοδότη.