ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η πολυπλοκότητα σε εργασιακά και ασφαλιστικά για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ασφάλισης, καθιστούν απαραίτητη την παρουσία μας για την ομαλότητα των διαδικασιών και την γαλήνη της επιχείρησης σας με την υποβολή των εντύπων Ε12 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, της δήλωσης παρακρατούμενων φόρων και την υποβολή ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Α.Π.Δ.) στον efka.gov.gr