ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας, κάτι που θα σας το διασφαλίσουμε εμείς με την παρακολούθηση όταν ξεπερνάτε τον αριθμό των 50 εργαζομένων συστήνοντας αξιόπιστους συνεργάτες ιατρούς εργασίας.