Menu Close
Close
Menu Close
Close

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Πολλές διαφορετικές γνώμες υπάρχουν για την ορθή τοποθέτηση των οικοδομοτεχνικών ενσήμων στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ,την υποχρέωση υποβολών των εντύπων, το σύνολο των ασφαλιστικών κρατήσεων καθώς και λόγω της υποχρεωτικής σύμβασης 28.04.2022 «Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας» δεν είναι σαφές ποιο ημερομίσθιο χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό της αμοιβής των οικοδόμων.
Στο συγκεκριμένο άρθρο θα σας κάνουμε σαφές ποιο είναι το ορθό ημερομίσθιο που πρέπει να υπολογισθεί για τους εργατοτεχνίτες οικοδομών και συναφών επαγγελμάτων καθώς και ποια τα πακέτα κάλυψης χρησιμοποιούμε με τα αντίστοιχα ποσοστά σφαλιστικών κρατήσεων.
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η «Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας» έχει κηρυχθεί υπόχρεωτική για τους εργοδοτικούς φορείς και:
α) Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, Πρόεδρο, που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
β) Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Γεώργιο Μπενέκο, που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με την υπ’ αρ. 1/9-3-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από την κα Μαρία Τσιομπάνου, Πρόεδρο, που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1052 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.), νομίμως εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Γεώργιο Βλάχο, Πρόεδρο, που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.), νομίμως εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Γεώργιο Συριανό, Πρόεδρο, που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με απόφαση με αρ. 3/7-4-2022 του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Η Ομοσπονδία Οικοδομών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Ιωάννη Τασιούλα, Πρόεδρο, που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με την υπ’ αριθμ. 4/12-2-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
    Όσοι δεν ανήκουν στους παραπάνω φορείς δεν δεσμεύονται με την Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας παρα μόνο με την ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με κατώτατο ημερομίσθιο άγαμου 34,84 € ανεξαρτήτου ειδικότητας.
    Αναλυτικά παραθέτουμε τι ορίζει η Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας καθώς και ημερομίσθια που ισχύουν με αναλυτικούς πίνακες.

Άρθρο 1

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι κάτωθι ειδικότητες απασχολούμενων σε οικοδομικές και συναφείς εργασίες εργαζομένων: Κτίστες, Κονιαστές, Μπετόν Αρμέ, Ξυλότυποι Μπετόν, Σιδεράδες μπετόν, Πιστολαδόροι, Κατεδαφιστές, Μαρμαρογλύπτες, Μετοπατζήδες (οι απασχολούμενοι με την τοποθέτηση Μετοπών), Πατωματζήδες, Υδραυλικοί (περιλαμβανομένων και των εργαζομένων σε καλοριφέρ), Συνδετές αποχέτευσης. Μωσαϊκοί δαπέδων, Μονωτές, Πλακοστρωτές γενικά, Ελαιοχρωματιστές, Ντουκαδόροι, Ξυλουργοί γενικά εκτελούντες όλες ανεξαίρετα τις ξυλουργικές εργασίες, και των λοιπών ειδικοτήτων μη ειδικώς κατονομαζόμενων, εργαζόμενοι σε εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, οδοποιιτικά έργα, δίκτυα κατασκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, αποχετευτικά έργα, υδροηλεκτρικά έργα, έργα υποδομής μεταφοράς αερίων, ενέργειας με υπόγειους ή εναέριους αγωγούς, καλωδιώσεις κ.α. κατασκευής αεροδρομίων, λιμανιών, γεφυρών, ζεύξεις, επικοινωνιών, αρχαιολογικές ανασκαφές, τοποθετήσεις γυψοσανίδων και γύψινων διακοσμήσεων, ΟΤΑ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κλπ.

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα διαμορφώνονται κατά κατηγορία ως εξής:

α) ΤΕΧΝΙΤΕΣ: 41,00€

β) ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ: 38,00€

γ) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ: 35,00€

Άρθρο 2

α) Ως τεχνίτης για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας θεωρείται ο εργαζόμενος που έχει την απαιτούμενη τεχνική εξειδίκευση, είναι ικανός να εκτελέσει μόνος μία ή δύο τεχνικές εργασίες των ειδικοτήτων του άρθρου 1 και έχει είτε προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη ειδικότητα τέσσερα (4) χρόνια ή τρία (3) χρόνια, εφόσον έχει πτυχίο ειδικής σχολής, είτε σε κάθε περίπτωση έχει πραγματοποιήσει εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας στην αντίστοιχη ειδικότητα, στην πρώτη περίπτωση (4ετής προϋπηρεσία), ή τετρακόσιες πενήντα (450) ημέρες εργασίας στην αντίστοιχη ειδικότητα, στη δεύτερη περίπτωση (προϋπηρεσία 3 ετών και πτυχίο ειδικής σχολής). β) Ως βοηθός τεχνίτη/ειδικευμένος εργάτης για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας θεωρείται είτε ο εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια προϋπηρεσία στην αντίστοιχη ειδικότητα, είτε ο εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει τριακόσιες (300) ημέρες εργασίας στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Άρθρο 3

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα, υπολογιζόμενα σε ποσοστά επί των ως άνω βασικών μισθών και ημερομισθίων ως εξής:
α) 10% επίδομα γάμου.
β) 10% σε όσους έχουν αποφοιτήσει από επαγγελματική εκπαίδευση, επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή εργοληπτικών ή εργατικών οργανώσεων υπό την επίβλεψη του ΟΑΕΔ, διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών.
γ) 5% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε: σκαλωσιές (κτιρίων, καμινάδων κλπ.) ύψους άνω των 30 μέτρων, κατ’ αναλογία προς το χρόνο απασχόλησής τους στις εργασίες αυτές,
δ) 5% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κλπ.), κατ’ αναλογία προς το χρόνο απασχόλησής τους στις εργασίες αυτές.
ε) 5% στους εργαζόμενους σε έργα ή τμήματα έργων που κατασκευάζονται στη θάλασσα και είναι προσβάσιμα αποκλειστικά με πλωτά μέσα, κατ’ αναλογία προς το χρόνο απασχόλησής τους στις
εργασίες αυτές.

Άρθρο 4

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας χορηγείται επίδομα τριετίας για έως έξι (6) τριετίες προϋπηρεσίας, υπολογιζόμενο σε ποσοστά επί των ως άνω βασικών μισθών/ημερομισθίων, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα ΣΣΕ Πίνακα, που θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 5

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ο εργοδότης καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο της αντίστοιχης ημέρας στον εργαζόμενο και μέχρι 30 ημερομίσθια, εφόσον ο εργαζόμενος αδυνατεί να παρέχει την εργασία του για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα λόγω του ατυχήματος, βάσει ιατρικής γνωμάτευσης Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος και σχετικής βεβαίωσης του e-ΕΦΚΑ περί μη απασχόλησής του στο εν λόγω χρονικό διάστημα σε άλλη εργασία και να έχει συμπληρώσει προϋπηρεσία πάνω από ένα έτος συνεχούς εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Άρθρο 6

Τυχόν χορηγούμενες βάσει εφαρμοζόμενων κανονιστικών διατάξεων ή ατομικών συμβάσεων εργασίας υψηλότερες των ανωτέρω αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μεταβάλλονται και υπερισχύουν.

Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας περιέχει την πλήρη συμφωνία των μερών. Λήξαντες ή καταργηθέντες όροι προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων δεν αναβιώνουν.

Η διάρκεια της παρούσας συλλογικής συμβάσεως ορίζεται από 1.4.2022 έως 30.9.2024.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο του άρθρου 1 δεν θα επηρεάσει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της (από 1.4.2022 έως 30.9.2024) και θα ισχύσει κατόπιν σύναψης νέας συλλογικής σύμβασης μετά από τη λήξη της παρούσας.

Οι συμβαλλόμενοι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 28/04/2022 ΣΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΜΙΚΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ ΜΙΚΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ
Χωρίς Τριετία (από 1-599 Η.Ε.) 41,00 45,10
Με 1 τριετία (από 600 – 1199 Η.Ε.) 43,05 47,15
Με 2 τριετίες (από 1200-1799 Η.Ε.) 45,10 49,20
Με 3 τριετίες (από 1800-2249 Η.Ε.) 47,15 51,25
Με 4 τριετίες (από 2250-2699 Η.Ε.) 49,20 53,30
Με 5 τριετίες (από 2700-3149 Η.Ε.) 51,25 55,35
Με 6 τριετίες (από 3150-3599 Η.Ε.) 53,30 57,40

 ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ  

ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΜΙΚΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ ΜΙΚΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ
Χωρίς Τριετία (από 1-599 Η.Ε.) 38,00 41,80
Με 1 τριετία (από 600 – 1199 Η.Ε.) 39,90 43,70
Με 2 τριετίες (από 1200-1799 Η.Ε.) 41,80 45,60
Με 3 τριετίες (από 1800-2249 Η.Ε.) 43,70 47,50
Με 4 τριετίες (από 2250-2699 Η.Ε.) 45,60 49,40
Με 5 τριετίες (από 2700-3149 Η.Ε.) 47,50 51,30
Με 6 τριετίες (από 3150-3599 Η.Ε.) 49,40 53,20

 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ     

ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΜΙΚΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ ΜΙΚΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟ
Χωρίς Τριετία (από 1-599 Η.Ε.) 35,00 38,50
Με 1 τριετία (από 600 – 1199 Η.Ε.) 36,75 40,25
Με 2 τριετίες (από 1200-1799 Η.Ε.) 38,50 42,00
Με 3 τριετίες (από 1800-2249 Η.Ε.) 40,25 43,75
Με 4 τριετίες (από 2250-2699 Η.Ε.) 42,00 45,50
Με 5 τριετίες (από 2700-3149 Η.Ε.) 43,75 47,25
Με 6 τριετίες (από 3150-3599 Η.Ε.) 45,50 49,00

Επιπλέον χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα επί του βασικού ημερομισθίου:

α) 10% σε όσους έχουν αποφοιτήσει από επαγγελματική εκπαίδευση, επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή εργοληπτικών ή εργατικών οργανώσεων υπό την επίβλεψη του ΟΑΕΔ, διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών.

β) 5% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε σκαλωσιές (κτιρίων, καμινάδων κλπ.) ύψους άνω των 30 μέτρων, κατ’ αναλογία προς το χρόνο απασχόλησής τους στις εργασίες αυτές.

γ) 5% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κλπ.), κατ’ αναλογία προς το χρόνο απασχόλησής τους στις εργασίες αυτές.

δ) 5% στους εργαζόμενους σε έργα ή τμήματα έργων που κατασκευάζονται στη θάλασσα και είναι προσβάσιμα αποκλειστικά με πλωτά μέσα, κατ’ αναλογία προς το χρόνο απασχόλησής τους στις εργασίες αυτές.
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές κρατήσεις των οικοδομόμων κα τα πακέτα κάλυψης έχουμε:
Από 01/06/2022 το ποσοστό ασφαλισμένου είναι 17,32 % και το ποσοστό εργοδότη 58,052% με συνολικό ποσοστό 75,372 %.
Ο Κ.Α.Δ. που χρησιμοποιείται συνήθως είναι ο 4512 και κωδικοί ειδικότητας για τον τεχνίτη 933110, τον βοηθό 933120 και τον ανειδίκευτο εργάτη 933130.Το πακέτο κάλυψης είναι το ίδιο για όλους το 781.
Ενώ σε περίπτωηση εργαζόμενου που έχει υποχρέωση υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α. παραθέτουμε αναλυτικούς πίνακες με τα πακέτα κάλυψης και τα ποσοστά που ισχύουν βάσει της εγκυκλίου 5/2022 Ε.Φ.Κ.Α.
Στον ήδη χρησιμοποιούμενο για υποβολή Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων Κ.Α.Δ. 4512 : “Οικοδομοτεχνικά Έργα” εντάχθηκαν έξι (6) νέοι κωδικοί ειδικότητας, οι οποίοι συνδέθηκαν με τον νέο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) 1144 : «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ «ΠΑΛΑΙΟΙ» ή «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», ως εξής: 

Κ.Α.Δ. 4512
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
000738

«Τεχνίτες ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

000739

«Βοηθοί τεχνιτών ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

000740

«Εργάτες ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

000741

«Τεχνίτης οικοδομοτεχνικών έργων. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

000742

«Βοηθός τεχνίτη οικοδομοτεχνικών έργων. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

000743

«Εργάτης οικοδομοτεχνικών έργων. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τα ποσοστά ασφαλίστρων του νέου Κ.Π.Κ. 1144 «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ «ΠΑΛΑΙΟΙ» ή «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» έχουν ως εξής:

Κ.Π.Κ. 1144 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 13,070%

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 53,362%

ΣΥΝΟΛΟ 66,432% από 1/1/2022 έως 31/12/2022

Κατά τα λοιπά, για την απεικόνιση της ασφάλισης ως προς τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, θα εφαρμόζονται οι οδηγίες της εγκυκλίου 5/2022 του e – Ε.Φ.Κ.Α. (Κεφ.6.2, σελ.9).

Share this post :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Latest Post