ΕΡΓΑΝΗ Ι και ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίου εντύπου αδειών

Ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων πρόσληψης Ε3,αποχώρησης Ε5,λήξης σύμβασης Ε7 καταγγελίας σύμβασης Ε6

Υποβολή πίνακα ψηφιακού ωραρίου εργασιας-τηλεργασίας

Υποβολή εντύπου υπερωριών Ε8 και σύμβασης εργασίας Ε9

Έλεγχος δεδομένων αποστολής ψηφιακής κάρτας σε πραγμτικό χρόνο στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ