ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

Για θέματα εργατικών διαφορών, ασάφειες, κενά και αντινομίες που προκύπτουν στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία έχουμε τον δικό μας συνεργάτη που θα διασφαλίσει στο ακέραιο τα συμφέροντα της επιχείρησης σας. Συντάσσουμε κατάρτιση πολιτικής για όσες επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα απασχολούν πάνω από 20 εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση στην τήρηση των διατάξεών του άρθρ. 9 και άρθρο 10 ν. 4808/2021 στην κατάρτιση πολιτικής για την απαγόρευση, αλλά και την πρόληψη και αντιμετώπιση, κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν. Τέλος ο δικηγόρος είναι αυτός που συντάσσει και κανονισμούς εργασίας για επιχειρήσεις άνω των 70 εργαζομένων.