Α.Α.Δ.Ε.

Προετοιμασία και υποβολή μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχων και δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Eναρμόνιση εταιρικών παροχών(διατακτικές,αυτοκίνητα,κινητά,ομαδικα ασφάλιστρα)