ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης μέσω διαδικτύου

Απογραφή στο ΙΚΑ κατά την 1η έναρξη απασχόλησης μισθωτών στην επιχείρηση

Ενημέρωση μεταβολών στοιχείων επιχείρησης σε ασφαλιστικά ταμεία

Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας